ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ

Ý NGHĨA CÁC LOẠI BẢN ĐỒ 1/500, 1/2.000, 1/5.000…

 Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500… như thế nào không phải ai cũng...