định giá đất ở hải phòng

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bảng giá đất Hải Phòng giai đoạn 2020-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG _____________ Số: 54/2019/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...